Réuni le 20 septembre 2017 dans la commune de Bages, le Comité du Syndicat intercommunal pour la promotion des langues occitane et catalane (SIOCCAT)a voté cette motion à l’unanimité.

Communiqué de presse.

« La démocratie ne se négocie pas, elle est !

Le Syndicat intercommunal pour la promotion des langues occitane et catalane rassemble 129 communes des Pyrénées-Orientales. 
Aujourd’hui, le SIOCCAT s’insurge contre le traitement qui est réservé aux 750 maires de Catalunya sud, convoqués par la justice pour le simple fait de faciliter l’organisation d’élections. Le SIOCCAT dénonce les dérives qui nous replongent dans une triste page de l’histoire. Le peuple catalan demande à s’exprimer démocratiquement par les urnes le 1er octobre prochain ; il le fait de manière pacifique avec grand civisme et beaucoup de conviction. La liberté d’expression est un droit fondamental.
Le SIOCCAT souhaite apporter -au travers de cette motion- son soutien franc et massif à l’ensemble
des maires concernés soucieux de garantir la démocratie auprès du peuple catalan ». 
                                      
Le Président du SIOCCAT, maire de Saint-André, Francis MANENT.

SIOCCAT, Association des maires des P-O, 24 quai Sadi Carnot, 66000 Perpignan                                                                                                   Tél. : 04 68 85 89 60 –                       www.sioccat.com

MOCIÓ DE SUPORT ALS BATLLES DE CATALUNYA SUD

Reunit el 20 de setembre de 2017 en la comuna de Bages, el Comitè del Sindicat intercomunal per a la promoció de les llengües occitana i catalana ha votat aquesta moció a l’unanimitat.

La democràcia no es negocia, és!
El Sindicat intercomunal per a la promoció de les llengües occitana i catalana reuneix 129 municipis
dels Pirineus Orientals.
Avui, el SIOCCAT protesta contra el tracte infligit als 750 batlles i batlleses de Catalunya sud,
convocats per la justícia pel sol fet de facilitar l’organització d’eleccions.
El SIOCCAT denuncia les derives que ens tornen a submergir dins una triste pàgina de la història.
El poble català demana a expressar-se democràticament per mitjà de les urnes el 1er d’octubre
vinent ; ho fa de manera pacífica amb gran civisme i molta convicció.
La llibertat d’expressió és un dret fonamental.
Mitjançant aquesta moció, el SIOCCAT vol donar el seu suport franc i massiu al conjunt dels batlles
desitjosos de garantir la democràcia prop del poble català.

El President                                                                                                                                           Batlle de Sant Andreu
Francis MANENT

SIOCCAT, Association des Maires des P-O, 24 quai Sadi Carnot, 66000 Perpignan