(Communicat de premsa)
-« Des del Col·legi de les Associacions de l’Ofcina Pública de la Llengua Catalana, denunciem i
condemnem amb gran fermesa les últmes actuacions de la Vila de Perpinyà, membre de l’OPLC, en contra del projecte de col·legi i liceu de l’escola catalana La Bressola.
L’associació La Bressola, des de fa uns anys, treballa per l’obertura d’un col·legi i liceu per eixemplar l’ensenyament immersiu en català a Catalunya Nord. Emprés de molts mesos de treball i d’estudis prèvis, aquest projecte s’havia de concretar per la rentrada 2022 dins el convent de Santa Clara de Perpinyà, al barri del Vernet.
Utlitzant de manera arbitrària el seu dret de preempció sus del monestr, sense avisar ni l’associació
La Bressola ni la comunitat de les clarisses, favorables a aquest projecte educatu en català, el batlle de
Perpinyà arruïna un gran projecte pedagògic i cultural per La Bressola i els seus alumnes.
A més, amb aqueixa decisió el batlle de Perpinyà, el Sr Louis Aliot, i la seua municipalitat s’inscriuen en total oposició amb els estatuts de l’OPLC que la Vila fnanna, on el desenvelopament de la llengua catalana és al centre de les preocupacions. Així, la Vila de Perpinyà, com a membre fundador de l’OPLC, destrueix el projecte d’una de les associacions membres del seu Col·legi associatu. Un projecte que havia de representar un pas important més en la recuperació de la llengua i la cultura catalanes a Catalunya Nord. Es injust, vergonyos i sense precedent.
Allavontes, des del Col·legi de les Associacions fem una crida al suport de tots els nords catalans en contra de la decisió del Sr Aliot, i exigim de la municipalitat de Perpinyà que retra la seua voluntat de preempció sus del convent Santa Clara ».
Pel Col·legi de les Associacions de l’OPLC
G. Dalmau

 

 

(Communiqué)

-« Le Collège des Associations de l’Office Public de la Langue Catalane dénonce avec une grande fermeté les dernières actons de la Ville de Perpignan, membre de l’OPLC, contre le projet de collège-lycée de l’école catalane La Bressola.
L’association La Bressola, depuis plusieurs années, travaille pour l’ouverture d’un collège et lycée pour étendre l’enseignement immersif en catalan en Catalogne Nord. Après de nombreux mois de travail et d’études préalables, ce projet devait se concrétiser à la rentrée 2022 au couvent de Sainte-Claire de Perpignan, au quarter du Vernet.
Utilisant de manière arbitraire son droit de préemption sur le monastère, sans prévenir ni l’association, ni la communauté des clarisses, favorables à ce projet éducatif en catalan, le maire de Perpignan ruine un grand projet pédagogique et culturel pour La Bressola et ses élèves.
De plus, avec cette décision, le maire de Perpignan, M. Louis Aliot, et sa municipalité s’inscrivent en totale opposition avec les statuts de l’OPLC que la Ville finance, où le développement de la langue catalane est au centre des préoccupations. Ainsi, la Ville de Perpignan, comme membre fondateur de l’OPLC, détruit un projet d’une des associations membre de son Collège associatif. Un projet qui devait représenter un pas supplémentaire dans la récupération de la langue et culture catalanes en Catalogne Nord. Tout ceci est injuste, honteux et sans précédent.
Aussi, le Collège des Associations de l’OPLC en appelle au soutien de tous les nord-catalans contre la décision de M. Aliot et exige de la municipalité de Perpignan le retrait de sa volonté de préemption sur le couvent Sainte-Claire ».
Pour le Collège des Associations de l’OPLC
G. Dalmau