Esquerra Republicana de Catalunya

Federació Territorial de Catalunya Nord

11, Carrer de les fàbriques grans

Tel. 04.68.67.83.62

66000 Perpinyà

c-el : catalunyanord@esquerra.org

www.esquerra.cat/catalunyanord

Comunicat de premsa / Communiqué de presse

 

Sense llibertat d’expressió no hi ha democràcia!

Esquerra Republicana s’adhereix a la crida de l’ANC

Mentres que a molts països europeus, i també d’arreu del món, el racisme, la intolerància i la xenofòbia avancen, posant en perill els valors democràtics més bàsics, com ara la tolerància, el respecte a la diferència i a les minories o la llibertat d’expressió i participació, l’exemple que dòna a tot el mòn el poble català és una alenada d’aire fresc en forma de participació ciutadana.

Els homes i dones de Catalunya, en comptes de tancar-se sobre ells mateixos amb tics identitaris o de rebutjar la política, han decidit justament el contrari, de recuperar la política en el més àmpli sentit del terme i de prendre el futur en les seves mans, per tal de tenir l’oportunitat de construir un país millor per a ells i les futures generacions.

El poble català ha demostrat repetides vegades, amb mobilitzacions importantíssimes, amb una àmplia majoria al Parlament de Catalunya, amb el sosteniment de milers d’associacions del teixit associatiu, sindical i social i de més del 90% dels municipis que representen més del 85% dels ciutadans de Catalunya, la seva voluntat d’expressar, de manera pacífica i democràtica a través de les urnes, quin futur volen pel seu País.

La resposta del govern espanyol a aquesta demanda majoriaria dels ciutadans de Catalunya ha estat digna d’aquells estats amb dubtosa qüalitat democràtica: votar és il·legal, i anuncien la seua voluntat d’impedir la celebració de la consulta prevista pel 9 de novembre, mitjançant la interposició de dos recursos, un contra la llei de consultes i el segon contra el decret de convocatòria de la consulta del 9N davant el Tribunal Constitucional espanyol.

Davant la possiblitat que el Tribunal Constitucional decideixi en favor del govern espanyol impedint la celebració de la consulta del 9 de Novembre, Esquerra Republicana de Catalunya Nord s’adhereix a la convocatòria feta per l’Assemblea Nacional Catalana, ANC, i crida a tots els seus amics i simpatitzants, però també a tots els ciutadans de fortes conviccions democràtiques sigui quina sigui la seua ideològia, a manifestar-nos dimarts 30 de setembre, a partir de les 18,15 hores davant del consolat espanyol de Perpinyà, en defensa de la llibertat i la democràcia.

Per Equerra Republicana de Catalunya, si hem de triar entre obeir el mandat democràtic de la ciutadania de Catalunya o bé obeir una sentència del Tribunal Constitucional, que ningú tingui cap dubte que obeirem el mandat democràtic dels catalans.

Sans Liberté d’Expression pas de démocratie!

ESQUERRA REPUBLICANA soutient l’appel de l’ANC

– « Alors que dans de nombreux pays européens et partout dans le monde, le racisme, l’intolérance et la xenophobie avancent, mettant en danger les valeurs démocratiques de base, la tolérance, le droit à la différence, les droits des minorités, la liberté d’expression et de participation, l’exemple que donne au monde le peuple catalan est une bouffée d’air frais sous forme de participation citoyenne.

Les femmes et les hommes de Catalunya, au lieu de se refermer sur eux mêmes dans des tics identitaires, ou bien de rejeter la politique, ont justement décidé du contraire, de récupérer la politique au sens le plus large du terme et de prendre leur futur en mains afin d’avoir la possiblité de construire un pays meilleur pour eux et les générations futures.

Le peuple catalan a démontré maintes fois, par des mobilisations massives, avec une ample majorité au Parlement de Catalunya, avec le soutien de milliers d’associations du tissu associatif, syndical et social, avec plus de 90% des communes (qui représentent plus de 85% des citoyens de Catalunya) sa volonté d’exprimer de manière pacifique et démocratique, par les urnes, l’avenir il souhaite pour son pays.

La réponse du gouvernement espagnol à cette demande majoritaire des citoyens de Catalunya est digne de ces états de douteuse démocratie : voter est illégal, et il annonce sa volonté d’empêcher la consultation prévue le 9 Novembre, en recourrant contre la loi de consultation et contre le décret de convocation de la consultation du 9 Novembre, devant le Tribunal Constitutionnel espagnol.

Devant la possibilité que le Tribunal Constitutionnel espagnol décide en faveur du gouvernement espagnol en interdisant la tenue de la consultation le 9 Novembre, Esquerra Republicana de Catalunya Nord, adhère à la convocation lancée par l’Assemblea Nacional Catalana, ANC, et appelle tous ses amis, sympathisants, mais surtout tous les citoyens ayant de fortes convictions démocratiques quelle que soit leur idéologie, à manifester demain mardi 30 septembre à partir de 18h15 devant le Consulat d’Espagne de Perpinyà, en défense de la liberté et de la démocratie.

Pour Esquerra Republicana de Catalunya, si nous devons choisir entre obéir au mandat démocratique des citoyens de Catalunya ou obéir à une sentence du Tribunal Constitutionnel, que personne n’ait de doute, nous obéirons au mandat démocratique des Catalans ».

Perpignan, 29 septembre 2014