Comunicat.

 

 

Inscripcions als exàmens oficials de català de la Generalitat

§ El termini d’inscripcions és del 28 de gener al 13 de febrer

§ Els candidats poden presentar-se a les proves de nivell A2, B1, B2 o C1

Les persones que vulguin obtenir un dels diplomes oficials de coneixement del català que atorga de la Generalitat de Catalunya han de formalitzar la inscripció a la Casa de la Generalitat a Perpinyà. Aquesta gestió es pot fer personalment o bé a través del professor en cas que se segueixi un curs per a adults. Les inscripcions estaran obertes del 28 de gener al 13 de febrer.

Els certificats de català de la Direcció de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya són títols oficials amb reconeixement internacional i validesa indefinida. Es basen en el Marc europeu comú de referència per a les llengües. Els exàmens consten d’una prova escrita i d’una prova oral.

A Perpinyà, els candidats poden presentar-se a les proves de nivell A2 (bàsic), B1 (elemental), B2 (intermedi) o C1 (suficiència). Els exàmens de cada nivell se celebren en dates diferents:

– Nivell A2: Dissabte 1 de juny

– Nivell B1: Dissabte 15 de juny

– Nivell B2: Dissabte 4 de maig

– Nivell C1: Dissabte 25 de maig

En el cas dels nivells A2, B1 i B2, la tarifa d’inscripció és de 22,05€. Pel nivell C1, el preu és de 53,05€.

El lloc on es faran les proves serà comunicat posteriorment a cada candidat inscrit.

Les persones que voldrien inscriure’s, però que no estan segures del seu nivell de llengua, poden contactar-nos per tal que puguem aconsellar-les després d’una breu entrevista.

Informacions: Casa de la Generalitat, 1, Carrer de la Fusteria, 66000 Perpinyà.

04 68 35 17 14, casaperpinya@gencat.cat

 

 

Communiqué

Inscriptions aux examens officiels de catalan de la Generalitat

§ La période d’inscription sera ouverte du 28 janvier au 13 février

§ Les diplômes offerts correspondent aux niveaux A2, B1, B2 et C1

Comme chaque année, les personnes qui désirent se présenter à l’un des quatre diplômes officiels de catalan de la Generalitat de Catalunya doivent s’inscrire à la Casa de la Generalitat a Perpignan, par l’intermédiaire de leur professeur si elles suivent des cours, ou personnellement. Les inscriptions seront ouvertes du 28 janvier au 13 février inclus.

Les diplômes officiels délivrés par la Direction de politique linguistique de la Généralité de Catalogne sont valables à vie et bénéficient d’une reconnaissance internationale. Les diplômes sont conformes aux normes du CECR (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues). Les examens sont constitués de deux épreuves, écrite et orale.

À Perpignan, les candidats peuvent se présenter aux examens portant sur les niveaux A2 (basique), B1 (seuil), B2 (intermédiaire) ou C1 (autonome). Les dates des examens sont les suivantes :

– Niveau A2 : Le samedi 1 juin

– Niveau B1 : Le samedi 15 juin

– Niveau B2 : Le samedi 4 mai

– Niveau C1 : Le samedi 25 mai

En ce qui concerne les niveaux A2, B1 et B2, les frais d’inscription sont de 22,05 euros. Pour le niveau C1, le tarif est fixé à 53,05 euros.

Le lieu où se tiendront les épreuves sera communiqué ultérieurement aux candidats.

Les personnes qui souhaiteraient s’inscrire mais ne sont pas sûres du niveau de langue qui leur correspond le mieux peuvent nous contacter afin que nous puissions les conseiller après une brève entrevue.

Renseignements : Casa de la Generalitat a Perpignan, 1, carrer de la Fusteria, 66000 Perpignan

04 68 35 17 14, casaperpinya@gencat.cat