(Communiqué)

 

-« Quand la police française multiplie les agressions, violences, avec des matraques, des grenades, des gaz, contre des manifestants défendant leurs droits sociaux et économiques, cela systématiquement, le gouvernement et sa majorité politique ne trouvent rien de mieux que de promouvoir un loi limitant la liberté d’informer et d’être informé. Désormais, lorsqu’un journaliste couvrira une manifestation, il devra le faire avec une autorisation préalable, lorsqu’il enregistrera une intervention policière, il devra effacer le visage des policiers. Les policiers chargés d’assurer la protection des citoyens et leurs droits de manifester et de s’exprimer, peuvent désormais réprimer violemment les manifestants sans risquer d’être identifiés. Pour la défense de la liberté, l’Observatoire pour le respect des droits et libertés appelle à une manifestation à Perpignan, place de la Victoire, le jeudi 3 décembre à 18h. Esquerra Republicana de Catalunya Nord s’associe à la mobilisation ».

Esquerra Republicana de Catalunya Nord (ERCn)
Perpignan, le 30 novembre 2020

 

(Comunicat)

 

« Suport d’ERCN a la manifestació en defensa de la llibertat el 3 de desembre a Perpinyà

Quan la policia francesa multiplica les agressions, les violències, amb porres, granades, gasos, contra els manifestants que defensen els seus drets socials i econòmics, això de manera sistemàtica, el govern i la seva majoria política no trapen res de millor que promoure una llei limitant la llibertat d’informar i de ser informat. Ara quan un periodista anirà a observar una manifestació, haurà de tenir una autorització prèvia, quan gravarà una intervenció policial, haurà d’esborrar la cara dels policies. Policies que són funcionaris encarregats d’assegurar la protecció dels ciutadans i els seus drets a manifestar i expressar-se, podran reprimir amb violència els manifestants sense risc de ser identificats.
En defensa de la llibertat , l’Observatori per la Defensa dels Drets i Llibertats crida a manifestar a Perpinyà, plaça de la Victòria a les 18 hores el dijous 3 de desembre. Esquerra Republicana de Catalunya Nord s’associa a la mobilització.

Esquerra Republicana de Catalunya Nord
Perpinyà, el 30 novembre del 2020

———————————————————–